Namibia 2011

22.04.2011—01.05.2011
Photos von meiner Studienreise nach Namibia Ende April 2011.